خانه اخبار چرخان اشتغال در خانه همسایه ها، سکوت در پارس جنوبی!