خانه اخبار ویژه دوحه: به محض آزادی زندانیان بخش مالی توافق اجرایی خواهد شد