خانه اخبار استانی آبفا: عبور استان بوشهر از پیک مصرف تابستان