خانه اخبار مهم آب شهر بوشهر بهتر شده ولی…/ پایان تنش آبی 153 روستا تا پایان امسال