خانه اخبار استانی آب شیرین‌کن هلیله و بندرگاه افتتاح شد