خانه اخبار مهم آخرین مرحله فجرانه در بوشهر؛ پرداخت مازاد از جیب مردم ادامه دارد