خانه اخبار ویژه آذرى جهرمى: نسخه حذف افراد یا پیاده‌سازی آن‌ها از قطار انقلاب شفابخش نیست