خانه اخبار ویژه آذری جهرمی: آمارهای جلیلی نادرست است