خانه اخبار ویژه آذری جهرمی: در تلویزیون به ما فحش بدهید، ما هم…