خانه اخبار ویژه آذری جهرمی: رقیب ما قهر مردم است نه رقبا