خانه اخبار ویژه آذری جهرمی: سکوت جناب آقای میرسلیم جالب است!