خانه اخبار مهم آری، فشار اقتصادی زیادی بر مردم تحمیل شد