خانه اخبار استانی آسمان این مناطق بوشهر وسط هفته بارانی می شود