خانه اخبار ویژه آشنایی با مراکش، حریف بعدی تیم ملی نوجوانان ایران