خانه اخبار استانی آغاز احداث خط انتقال آب به نوار ساحلی دیّر