خانه اخبار ویژه آیا آمریکا به دنبال زنده کردن ایده «خاورمیانه جدید» است؟