خانه اخبار استانی آیا افغانستانی‌های مقیم ایران، تابعیت می‌خرند؟