خانه اخبار ویژه ابطحی: به پیر به پیغمبر اینکه می‌گویند رییس جمهور انتخاب شده و رأی ما اثری ندارد، درست نیست