خانه اخبار ویژه ابطحی: حجم بی‌سابقه آرای سفید مال دلسوزان معترض بود