خانه اخبار ویژه اتفاقی که هواداران زخم‌کاری را عصبانی کرد!