خانه اخبار ویژه اتفاق جالب در باشگاه پرسپولیس پیش از دیدار با سپاهان