خانه اخبار استانی اجرای ۱۳۰ کیلومتر آسفالت در راه‌های بوشهر