خانه اخبار استانی احداث خط جدید انتقال آب شهر «کلمه» آغاز شد