خانه اخبار استانی احداث کتابخانه در «هلیله» با کمک انرژی اتمی