خانه اخبار ویژه احمد خاتمی: آنچه جبهه مقاومت انجام داد، دفاع مشروع است