خانه اخبار مهم اختلال در جایگاه‌های سوخت استان موقتی است