خانه اخبار مهم ادامه گرمای سوزان؛ «شبانکاره» رکوردشکنی کرد!