خانه اخبار ویژه از خدمت سربازی ظریف در ارتش آمریکا تا تولد نماینده جنجالی در افغانستان