خانه اخبار استانی از طرح های آبرسانی روستاهای هلیله و بندرگاه چه خبر؟