خانه اخبار استانی استاندار: ادارات به تعهد خود برای استخدام معلولان عمل کنند