خانه اخبار استانی استاندار بوشهر:شرایط صادرات به قطر تسهیل شود