خانه اخبار استانی استاندار بوشهر: اولویت بودجه ای بوشهر، آموزش و پرورش است