خانه اخبار استانی استاندار بوشهر برای 10 نفر حکم زد