خانه اخبار استانی استاندار بوشهر: پیشرفت کشور نیازمند کمک به رئیس جمهور منتخب است