خانه اخبار استانی استاندار بوشهر 6 ماه قبل از هفته دولت حکم زد!