خانه اخبار استانی استاندار: قطعه اول بزرگراه دالکی-کنارتخته ۶۳ درصد پیشرفت دارد