خانه اخبار استانی استاندار: پیشرفت بزرگراه دالکی به کنارتخته به ۳۶ درصد رسید