خانه اخبار استانی استاندار: یادگار مهم رئیس جمهور شهید در بوشهر سرعت می گیرد