خانه اخبار استانی استاندار: ۳۵۰ قطعه زمین به خانواده شهدا واگذار شد