خانه اخبار ویژه اسماعیل کوثری: مستندات میزان خسارت وارده به اسرائیل منتشر می‌شود