خانه اخبار ویژه اعتراض به تعطیلی شهر کراچی به دلیل حضور رئیسی