خانه اخبار ویژه اعتراف یک پرسپولیسی؛ امسال دست نکونام واقعا خالی بود