خانه اخبار استانی اعضای جدید ستاد جلیلی در بوشهر معرفی شدند