خانه اخبار مهم اعلام حمایت سیدمحمدمهدی جعفری از دکتر پزشکیان