خانه اخبار استانی افتتاح ستاد انتخاباتی پزشکیان در بوشهر