خانه اخبار ویژه افراد دیابتی در آینده، فقط سالی سه بار دارو تزریق خواهند کرد