خانه اخبار استانی افزایش حیوان گزیدگی در شهرستان جم