خانه اخبار ویژه افسانه معجزه «خوردن یک سیب در روز» درست است اما به این شرط!