خانه اخبار ویژه افشاگری پورمحمدی از حضور برخی افراد در انتخابات