خانه اخبار ویژه افشین قطبی؛ حلقه گمشده یا مهره سوخته